Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Stan: październik 2013 r.

Plik PDF

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona sfery osobistej oraz danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Niniejsze oświadczenie ma na celu omówienie środków podejmowanych przez firmę Balluff Sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych.


Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które można przypisać do konkretnej osoby. Można do nich zaliczyć np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.


Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe zapisuje się tylko wówczas, gdy są przekazywane firmie Balluff dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, ankiety lub w celu realizacji umowy/świadczenia usług. Firma Balluff zapewnia, że dane osobowe są w każdym przypadku traktowane poufnie i nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że zostanie wyrażona zgoda na takie działanie lub zostanie podjęte urzędowe zarządzenie w tej sprawie.


Zastosowanie

Firma Balluff wykorzystuje dane osobowe w celu optymalizacji stron internetowych oraz na potrzeby komunikacji z klientem wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów. W przypadku przesyłania materiałów informacyjnych oraz własnych potrzeb reklamowych firmy Balluff dane osobowe są przekazywane tylko wewnętrznie lub do usługodawców, z którymi podpisano umowę o ochronie danych osobowych. Dane osobowe nie są ujawniane stronom trzecim. Jeśli osoba zainteresowana zgadza się na wykorzystanie swoich danych osobowych, np. w celu przesłania bezpłatnego biuletynu bądź przekazania informacji o akcjach i nowościach, może udzielić takiej zgody w ramach odpowiedniego zgłoszenia.


Prawo dostępu do danych osobowych i ich zmiany

W każdym momencie osoba zainteresowana ma prawo do sprawdzenia swoich danych osobowych, które zostały zapisane w firmie Balluff, i ich zmiany, jeśli uważa je za nieprawidłowe. W razie pytań odnośnie do przetwarzania danych osobowych można zwrócić się do pełnomocnika ds. ochrony danych firmy Balluff Sp. z o.o. . W tym celu wystarczy wysłanie wiadomości e-mail do zakładowego pełnomocnika ds. ochrony danych (adres e-mail znajduje się poniżej) lub na adres poczty internetowej podany w stopce.


Prawo do cofnięcia zgody

W każdym momencie osoba zainteresowana jest uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy wysłanie wiadomości e-mail do zakładowego pełnomocnika ds. ochrony danych (adres e-mail znajduje się poniżej) lub na adres poczty internetowej podany w stopce.


Przechowywanie danych osobowych

Firma Balluff przechowuje dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne na potrzeby realizacji żądanych usług lub usług, na które została wrażona zgoda, o ile istnieją zobowiązania prawne. Ponadto firma Balluff zapisuje dane osobowe tak długo, jak długo mają one zastosowanie marketingowe.


Bezpieczeństwo

Firma Balluff podejmuje techniczne i organizacyjne działania zabezpieczające mające na celu ochronę danych osobowych przed umyślną manipulacją, utratą lub nieupoważnionym dostępem. Zastosowane środki bezpieczeństwa wykorzystują najnowsze rozwiązania techniczne.


Newsletter

Podczas rejestracji odbiorca newslettera zobowiązany jest do podania w formularzu zgłoszeniowym adresu poczty internetowej. Te dane stosowane są wyłącznie do celów przekazania osobie zainteresowanej wiadomości e-mail na temat naszej oferty. Wyrejestrowanie jest możliwe w każdym momencie. W tym celu należy skorzystać z właściwego łącza umieszczonego w biuletynie lub przesłać odpowiednią wiadomość do firmy Balluff.


Formularze

Jeśli dane zostały wprowadzone poprzez formularze na naszej stronie internetowej, zostają przesłane przez serwer internetowy na wewnętrzny adres e-mail firmy Balluff. Przesyłanie danych do dalszych systemów nie jest wykonywane.


Adres e-mail

W różnych miejscach naszej strony internetowej oferowana jest możliwość bezpośredniego skontaktowania się z pracownikami firmy Balluff za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po wywołaniu kontaktu zostanie uruchomiony zainstalowany na komputerze klient poczty elektronicznej z uprzednio wprowadzonym adresem pracownika firmy Balluff.


Rejestracja w celu pobrania materiałów

Podczas pobierania każdego pliku wyświetla się okno dialogowe z monitem o zgodę na pobranie. Te informacje są przesyłane przez serwer internetowy na wewnętrzny adres e-mail firmy Balluff. Odpowiedni adres poczty elektronicznej zgłoszony we wniosku jest przez nas archiwizowany.


Śledzenie i pliki „cookie”

Dane dotyczące aktywności na stronach internetowych są gromadzone w celach marketingowych i optymalizacyjnych (jeśli występują dane osobowe — tylko po uprzedniej zgodzie). Poprzez nasze strony internetowe gromadzimy i zapisujemy dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych za pomocą technologii firmy Google Inc. („Google Analytics” oraz „Google Adwords”), a także w ramach kampanii dystrybucji biuletynów. Ponieważ na naszej stronie internetowej usługa „Google Analytics” została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();”, zanonimizowana rejestracja adresów IP (tzw. IP masking) jest zagwarantowana. Ponadto nasza strona internetowa korzysta z plików „cookie”, które także umożliwiają analizę ruchu internetowego na naszej stronie. Pliki „cookie” to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową. Poprzez dane gromadzone za pomocą plików „cookie” firma Balluff uzyskuje informacje dotyczące typu przeglądarki, adresu IP oraz czasu trwania odwiedzin na stronie. Identyfikacja osoby odwiedzającej na podstawie plików „cookie” jest wykluczona z uwagi na wyższej wspomnianą anonimizację. Adres IP przekazany w ramach usługi „Google Analytics” przez przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google.
Zapisywanie plików „cookie” można uniemożliwić, przyjmując odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku prawdopodobnie nie będzie możliwe korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie. Użytkownik przeglądarki może uniemożliwić rejestrowanie i przetwarzanie przez Google danych osobowych, zapisywanych przez pliki „cookie” (łącznie z adresem IP) i przewidzianych do użytku własnego na stronach internetowych. Można to zrobić poprzez pobranie i instalację dodatku dostępnego pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.


Materiały wideo osadzone na naszej stronie internetowej

Wywołanie materiału wideo na naszej stronie nie spowoduje zapisania przez firmę Balluff plików „cookie” na komputerze użytkownika, jednak informacje wygenerowane przez odtwarzanie materiałów wideo pociągnie za sobą zapisanie na komputerze plików „cookie” ze strony YouTube/Google.


Odpowiedzialność za treści strony internetowej

Treść strony internetowej firmy Balluff została opracowana z zachowaniem możliwie największej staranności. Zobowiązanie firmy Balluff do wyłączenia korzystania z treści w ramach przepisów ogólnych pozostaje bez zmian. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za własne treści określają przepisy ogólne.


Odpowiedzialność za łącza

Niniejsza strona internetowa zawiera odnośniki (tzw. łącza zewnętrzne) do stron osób trzecich. Firma Balluff Sp. z o.o. nie ma wpływu na treści tych zewnętrznych łączy i dlatego ze swojej strony nie bierze za nie odpowiedzialności. Odpowiedzialność spoczywa na odpowiednim administratorze strony zewnętrznej. W momencie podłączenia zewnętrznego łącza nie zostały zgłoszone żadne uchybienia prawne. Stała obserwacja obcych treści pod kątem uchybień prawnych bez konkretnych wskazówek jest zadaniem przekraczającym nasze możliwości. Jeśli uzyskamy informacje o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy odpowiednie łącza zewnętrzne.


Prawa autorskie i pokrewne

Wobec treści publikowanych przez firmę Balluff na tej stronie ma zastosowanie niemieckie prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie lub pobieranie tych stron jest dozwolone tylko na użytek prywatny, z wyłączeniem użytku komercyjnego. W przypadku naruszenia praw autorskich mimo wysiłków podejmowanych przez firmę Balluff Sp. z o.o. prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Bezzwłocznie zorganizujemy usunięcie takich treści.


Zmiana i możliwość wyszukania wskazówek dot. ochrony danych

Firma Balluff Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie. Aktualną wersję oświadczenia o ochronie danych osobowych można pobrać z każdej strony internetowej przedsiębiorstwa.


Adres kontaktowy:
data-protection-and-security@balluff.com

Balluff Sp. Z o.o.
ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław
Polska
Tel. +48 71 382 09 00
Faks: +48 71 338 49 30
balluff@balluff.pl
www.balluff.pl